Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Aktywny Samorząd

Załącznik do Zarządzenia nr  2 /AS/PFRON/2019 z dnia  01.03.2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 R W POWIECIE KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIM

Na podstawie uchwały 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2019 roku – zarządza się co następuje:

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski  przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym :

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1:  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadania samochodu,

Zadanie 2:  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Zadanie 3:  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Zadanie 4:  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3: pomoc  w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  4:  pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  5:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się :

Zadanie 2:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5:  pomoc w zakupie skutera  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym II. Adresaci programu

 

ADRESACI PROGRAMU

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba posiadająca   znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna , która posiada znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar A Zadanie nr 3 - adresowane do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w topniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A Zadanie nr 4 -  adresowana do osób  ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
 

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności  dysfunkcją  narządu wzorku lub obu kończyn górnych.

Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku.

Obszar B Zadanie nr 3 – adresowane do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Obszar B Zadanie nr 4 -  adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narząu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się z pomocą mowy,

Obszar B Zadanie nr 5 -  osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, ( do 16 roku życia), lub osoba ze  znacznym stopniem  niepełnosprawności,

Obszar C Zadanie nr 3 – osoba ze stopniem niepełnosprawności,

Obszar C Zadanie nr 4 - osoba  ze  stopniem niepełnosprawności

Obszar C Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

Moduł II osoby ze znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub  kolegium,  a także  osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

III. Wykluczenie z uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd”:

– w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– w module II – przerwa w nauce

IV. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

–  Obszar C - Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
– Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

V. Maksymalna kwota dofinansowania oraz udział własny osób niepełnosprawnych w ramach modułu I wynosi:

1) Obszar A:

Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  10.000,00 zł,

Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu) - 4.000,00 zł

Wymagany 15% udział własny


Zadanie nr 2 lub 3 -  4.800,00 zł., w tym :

-  dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100,00 zł,

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500,00 zł

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowościa zamieszkania wnioskodawcy ( koszty związane  z zakwaterowaniem , wyzywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu - 800,00 zł

- dla kosztów usług tłumacza migowego - 500,00 zł.,
Wymagany 25% udział własny

2) Obszaru B:

Zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 15.000,00 zł,

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  - 9.000,00 zł,

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000,00 zł.,

Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( do 16 roku życia) - 2.500,00 zł

Zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, - 1.500,00 zł

Wymagany 10% udział własny

 

Zadanie nr 3 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - 6.000,00 zł.,

Wymagany 30% udział własny
 

Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł,

- dla osoby z dysfunkcja narządu słuchu - 3.000,00 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000,00 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie  100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku  lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
Nie wymagany udział własny

3) Obszaru C:

a) Zadanie nr 2 (sprawność techniczna skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)3.500 zł
Nie wymagany udział własny,

b) Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:
- w zakresie ręki – 9.000,00 zł
- przedramienia – 20.000,00 zł
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000,00 zł
- na poziomie podudzia – 14.000,00 zł
- na wysokości uda – 20.000 zł (także przez staw kolanowy)
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000,00 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
Wymagany 10% udział własny

c) Zadanie nr 4 – (sprawność techniczna posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) do 30 % kwot, o których mowa w pkt. 3 lit. b,

d) w zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFORN lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
Wymagany 10% udział własny

4) Obszar D:
Koszt opieki nad osobą zależną:
- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
Wymagany 15% udział własny

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy  mogą pochodzić z różnych źródeł  jednak nie moga pochodzić ze środków  PFRON.

VI. W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących każdego półrocza 2019 roku wynosi:

1) Opłaty na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego- do 4.000 zł
3) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie  w przypadku gdy wysokość przeciętego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,
4) W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę  w ramach dwóch i więcej form kształcenia  na poziomie wyższym ( kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki,  przy czym dofinansowanie powyżej  kwoty 1.500 zł jest  możliwe  wyłącznie  w przypadku, gdy  wysokość  przeciętnego miesięcznego  dochodu  wnioskodawcy  nie  przekracza  764,00 zł  (netto)   na o sobę.

Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastzreżeniem ust. 22 pkt 2 lit.b.

5)  Dodatek  na  pokrycie  kosztów   kształcenia   może  być  zwiększony,  nie  więcej  niż  o :

a) 700 zł –  w innych przypadkach,  które określi   realizator programu,

b) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej  Rodziny.

d) 300 zł – w przypadku  gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

e) 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

f) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodaowana w 2018 lub 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

g) 300 zł - w przypadku, gdy  wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 

6) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa wyżej nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ( nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

7) Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi :

a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

b) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji  na poziomie wyższym;

c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach, (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki

d) Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadenie przewodu doktorskiego  następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

f) Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczleni, że wnioskodawca uczęszczł na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

g)  Wnioskodawca, któy w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż  niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

8) Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II :

a) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 ( dwudziestu semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

^ “STUDENT  - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “

^ “STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “

z uwzględnieniem pkt b i  g.

b) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON        w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w  pkt 8 lit. a, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych  form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt. 1 nie został przekroczony;

c) decyzja o  dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem  pkt. 8 lit. d, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

  1. wypłata dofinansowania w sytuacji o której mowa w pkt 8 lit.c jest dozwolona w ramach  dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy  o której mowa w pkt 8 lit a

– z zastrzeżeniem iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, ( szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego  przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych ( np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku).

e) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt d (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt f

f) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach  danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia dcyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki nie ma zastosowania.

g)  limit o którym mowa w pkt a, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

9) W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich,  przysługuje  wyłącznie   dodatek  na  uiszczenie  opłaty  za  przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
10) Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

11) Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach :

W module I wynosi co najmniej:

a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B Zadanie nr 1, 4 i 5, , Obszaru C,  zad. Nr     3    i 4

b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A Zadanie nr 1 i 4 oraz Obszar D,

c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A Zadanie  nr 2 i 3,

d) 30 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru B Zadanie 3,

e) 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru C Zadanie 5,

 

 W Module II – w zakresie kosztów czesnego :

a) 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w  ust. 6 pkt 3 dla  zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),

b) 65 % wartości czesnego – w przypadku  przyznania dofinansowania, o którym mowa  w ust. 6 pkt 4 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden  kierunek) – warunek dotyczy  drugiej i kolejnych form kształcenia za poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem iż w obowiązku wniesienia w.w  udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca,  gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

12) Środki finansowe  stanowiące udział własny wnioskodawcy   mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

13) Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków Państwowego Dunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy wnioskodawcą i realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia pomocy, Jednakże jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku następnującycm po roku złożenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w którym wniosek został złożony.

14) W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł,  wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej (wymaganej) przez realizatora programu

a) zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania, ustanowionym dla właściwego wykonania  umowy przez Wnioskodawcę, jest stanowiący integralną część  umowy weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. 

15) Szczegółowe zasady weryfikacji formalnej :

a) Opinia eksperta PFRON wydana w 2018 roku do wniosku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do dnia 31.12.2019 r.

b) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2018 roku może zachować ważność dla weryfikacji formalnej wniosku – do dnia 31.12.2019r.

c) wnioskodawca ubiegajcy się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, ale w okresie wskazanym w rozdziale VII ust. 3 programu, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także, w przypadku:

- modułi I obszar A-C ( w zadaniach, które przewidują mozliwość tefundacji, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją,

- obszar D i moduł II - w okresie objętym refundacją kosztów;

16. Wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załaczniki w terminie  wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14 dniowy termin ( liczony w dniach kalendarzowych). 
dofinansowanie w ramach modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

VII. Terminy składania wniosków

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj.
od dnia 8 kwietnia 2019  r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach:
1) wnioski na I półrocze 2019 w terminie od 05 marca 2019 r. do dnia 30 marca  2019 r.
2) wnioski na II półrocze w terminie od 02 września 2019 r. do dnia 10 października 2019 r.

 

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle pok. nr 1, pocztą tradycyjną - liczy się data stempla pocztowego.

Tel. 77.483 33 23,    77/ 481 02 82

 

UWAGA !!!!!

Załączone wnioski dotyczą tylko Modułu II

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek ON pełnoletnia

Utworzono dnia 02.08.2016, 10:14

Wkładka Obszar A1

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:06

Wkładka Obszar A2

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:07

Wkładka Obszar A3

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:04

Wkładka Obszar A4

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:05

Wkładka Obszar B1 i B2

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:07

Wkładka Obszar B3

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:05

Wkładka Obszar B4

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:05

Wkładka Obszar B5

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:05

Wkładka Obszar C2

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:07

Wkładka Obszar C3

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:08

Wkładka Obszar C4

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:08

Wkładka Obszar C5

Utworzono dnia 17.04.2019, 11:06

Obszar D

Utworzono dnia 21.05.2019, 13:08

Wkładka Moduł II

Utworzono dnia 02.08.2016, 10:17

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 02.08.2016, 10:19

Załącznik nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Utworzono dnia 02.08.2016, 10:20

Załącznik 4 do wniosku moduł II zaświadczenie uczelnia

Utworzono dnia 02.08.2016, 10:19

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny