Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pcprkkozle.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych,
  • część informacji została zamieszczona w postaci załączników w formie skanów,
  • brak opisów zdjęć,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Górczany, adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprkkozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774833323. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się przy
ul. Skarbowej 4. Dojazd do budynku oraz parking jest od strony Domu Kultury.

Wejście do budynku możliwe jest poprzez schody oraz przy użyciu windy umożliwiającej wjazd dla osób niepełnosprawnych z poziomu ,,0’’. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Informacja o dostępności tłumacza migowego:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2023 poz. 20), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kędzierzynie-Koźlu zapewnia osobie uprawnionej bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić, pod numerem telefonu 77 483 33 23 lub e-mail: sekretatiat@pcprkkozle.pl, chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: