Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Mieszkanie treningowe.

MIESZKANIE TRENINGOWE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU DYSPONUJE MIESZKANIEM TRENINGOWYM, Z PRZEZNACZENIEM DLA TRZECH MIESZKAŃCÓW. MIESZKANIE STWORZONE ZOSTAŁO DLA OSÓB USAMODZILNIONYCH OPUSZCZAJACYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ.

Mieszkanie treningowe zostało utworzone w celu wsparcia procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz umożliwienia realizacji pracy socjalnej i programów usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. Okres pobytu w mieszkaniu treningowym nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym okres ten powinien pokrywać się w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. Pobyt może zostać przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 6 miesiecy.

Osoby usamodzielniane, którym przyznano wsparcie w formie pobytu w mieszkaniu treningowym ponoszą koszty jego utrzymania zgodnie z uchawłą nr LXVI/567/2024 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu treningowym w zakresie zadań własnych powiatu. Mieszkanie składa się z 2 pokoi (dwuosobowego oraz jednoosobowego), kuchni, łazienki, i korytarza (łącznie 48,91 m. kw.) oraz piwnicy ( o powierzchni 4,91 m. kw.).

O pomoc w formie pobytu w mieszkaniu treningowym ubiegać się mogą osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) ich umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

2) ukończyły 18 rok życia, nie ukończyły 25 roku życia,

3) uczą się (warunek obligatoryjny) i pracują (warunek fakultatywny),

4) realizują indywidualny program usamodzielnienia,

5) nie mają możliwości powrotu do środowiska rodzinnego,

6) nie pozostają w związku małżeńskim,

7) nie posiadają czasowo innych mozliwości zamieszkania i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Do wniosku (zał. nr 1 do regulaminu) o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym należy dołączyć:

1) załącznik nr 1 - pisemne zobowiązanie się opiekuna usamodzielnienia do współpracy z:

  • osobą usamodzielnianą,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie -Koźlu,
  • pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

2) załącznik nr 2 pisemne zobowiązanie się ubiegającego się o pobyt w mieszkaniu treningowym do: 

  • realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia,
  • przestrzegania ,,Regulaminu wewnętrznego pobytu w mieszkaniu treningowym'',
  • przedkładania raz na kwartał, a także na żądanie pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu zaświadczenie ze szkoły dotyczące frekwencji oraz postępów w nauce lub/i zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i otrzymywanie wynagordzenia bądź zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,

3) załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu osiedlenia się,

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię indywidualnego programu usamodzielnienia (w przypadku jego braku w dokumentacji PCPR w Kędzierzynie - Koźlu).

Wniosek o pobyt w mieszkaniu treningowym wraz z załącznikami można pobrać w PCPR ul. Skarbowa 4, pok. nr 6, gdzie można pozyskać również szczegółowe informacje nt. zasad dotyczących funkcjonowania mieszkania treningowego lub ze strony internetowej PCPR.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: