Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Aktywny samorząd 2020

Utworzono dnia 02.03.2020

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowań w ramach Programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r. w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

 

Na podstawie uchwały 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w 2020 roku – zarządza się co następuje:

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski  przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OBSZARY WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1:  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadania samochodu,

Zadanie 2:  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Zadanie 3:  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Zadanie 4:  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1:  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego           i oprogramowania,

Zadanie 3: pomoc  w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  4:  pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie  5:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego                    w ramach programu,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 : pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,                        tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4:  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Zadanie 5:  pomoc w zakupie skutera  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D:  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

II. ADRESACI PROGRAMU

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie :

Moduł I :

Obszar A Zadanie nr 1 – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A Zadanie nr 2 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A Zadanie nr 3 - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania                  z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A Zadanie nr 4 -  znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu,

Obszar  B  Zadanie nr 1 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar B Zadanie nr 2 – pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
Obszar B Zadanie nr 3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Obszar B Zadanie nr 4 -  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub                       w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Obszar B Zadanie nr 5 -  pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie                                           o niepełnosprawności,

Obszar C zadanie nr 1 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki                    w wyniku wsparcia udzielonego w programie, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C Zadanie nr 2 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
Obszar C Zadanie nr 3 – stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Obszar C Zadanie nr 4 - stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Obszar C Zadanie nr 5 – znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy                               w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera                     o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Obszar D - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, która jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, aktywność zawodowa,

Moduł II osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub  kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

III. WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ,,AKTYWNY SAMORZĄD’’
– w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– w module II – przerwa w nauce.

IV. CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU I
- Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;

-Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

- Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

V. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA ORAZ UDZIAŁ WŁASNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU I  

1. Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszar A:

Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu, dysfunkcja narządu ruchu) –  10.000,00 zł,                  z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000,00 zł

Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu, dysfunkcja narządu słuchu) - 4.000,00 zł

Wymagany co najmniej 15% udział własny


Zadanie nr 2 lub 3 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy) -  4.800,00 zł., w tym :

-  dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B  – 2.100,00 zł

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500,00 zł

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowościa zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane  z zakwaterowaniem , wyzywieniem  i dojazdem w okresie  trwania kursu)  - 800,00 zł

- dla kosztów usług tłumacza migowego - 500,00 zł

Wymagany co najmniej 25% udział własny

2) Obszaru B:

Zadanie nr 1 (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych)

- dla osoby niewidomej – 24.000,00 zł., z czego na urządzenia brajlowskie 15.000,00 zł

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  - 9.000,00 zł

- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000,00 zł

Zadanie nr 3 (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dysfunkcja narządu wzroku)  - 7.500,00 zł

Zadanie nr 4 (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy) - 4.000,00 zł

Zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu, - 1.500,00 zł

Wymagany co najmniej 10% udział własny
 

Zadanie nr 2 (dofinansowanie szkoleń):
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000,00 zł

- dla osoby z dysfunkcja narządu słuchu - 3.000,00 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000,00 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie  100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku  lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

Nie wymagany udział własny

3) Obszaru C:

Zadanie nr 2 (sprawność techniczna skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł

Nie wymagany udział własny


Zadanie nr 1 (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł,  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł

 

 Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:
- w zakresie ręki – 9.000,00 zł
- przedramienia – 20.000,00 zł
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000,00 zł
- na poziomie stopy lub podudzia – 14.000,00 zł
- na wysokości uda – 20.000 zł (także przez staw kolanowy)
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000,00 zł;

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
 

Zadanie nr 4 – (sprawność techniczna posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) do 30 % kwot, o których mowa Zadaniu nr 3 Obszar C

Wymagany co najmniej 10% udział własny
 

w zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFORN lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Wymagany co najmniej 10% udział własny

 

Zadanie nr 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 7.500,00 zł

Wymagany co najmniej 25% udział własny


4) Obszar D:
Koszt opieki nad osobą zależną:
- 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną
Wymagany co najmniej 15% udział własny
 

2. Udział własny wnioskodawcy wymagany w ramach modułu I wynosi co najmniej:

1) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5,
Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,

2) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz
Obszaru D,

3) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5.


3. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy  mogą pochodzić z różnych źródeł  jednak nie mogą pochodzić ze środków  PFRON.

 

VI. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH KAŻDEGO PÓŁROCZA 2020 R. , UDZIAŁ WŁASNY W RAMACH MODUŁU II

1. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:

1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia –

* do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

* do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców; 
2) dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego- do 4.000 zł
3) dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie  w przypadku gdy wysokość przeciętego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę,
2. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę  w ramach dwóch i więcej form kształcenia  na poziomie wyższym ( kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki,  przy czym dofinansowanie powyżej  kwoty 2.000 zł jest  możliwe  wyłącznie  w przypadku, gdy  wysokość  przeciętnego miesięcznego  dochodu  wnioskodawcy  nie  przekracza  764,00 zł  (netto) na osobę.

Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty, z zastrzeżeniem, że dla zatrudnionych beneficjentów programu udział własny wynosi 65 % czesnego. Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

3.  Dodatek  na  pokrycie  kosztów   kształcenia   może  być  zwiększony,  nie  więcej  niż  o :

a) 700 zł –  w innych przypadkach,  które określi realizator programu,

b) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną ( ważną) Kartę Dużej  Rodziny.

d) 300 zł – w przypadku  gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie w dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

e) 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

f) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

g) 300 zł - w przypadku, gdy  wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

h) 800,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej                              w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).

4. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa wyżej nie przysługuje                         w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ( nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

5. Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi :

a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

b) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji  na poziomie wyższym;

c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach, (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

6. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

7. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki. Zwiększenie dodatku, o których mowa w ust. 3 lit. h nie zostanie naliczone                  i przekazane, jeśli wniosek nie został złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

8.  Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż  niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

9. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II :

1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie                 w ramach 20 ( dwudziestu semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

^ “STUDENT  - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “

^ “STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych “

z uwzględnieniem pkt 2 i  pkt 7.

2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON        w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w  pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych  form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;

3) decyzja o  dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem  pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;

4)wypłata dofinansowania w sytuacji o której mowa w pkt 3 jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/półroczy  o której mowa w pkt 1  – z zastrzeżeniem iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, ( szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego  przez wnioskodawcę następuje                   z przyczyn od niego niezależnych ( np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku).

5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt6

6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach  danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki nie ma zastosowania.

7)  limit o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

10. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich,  przysługuje  wyłącznie   dodatek  na  uiszczenie  opłaty  za  przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
11. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
12. Udział własny wnioskodawcy :

 W Module II – w zakresie kosztów czesnego :

a) 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa                   w  ust. 1 pkt 3 dla  zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy                    w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),

b) 65 % wartości czesnego – w przypadku  przyznania dofinansowania, o którym mowa                     w ust.2 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają                                z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden  kierunek) – warunek dotyczy  drugiej i kolejnych form kształcenia za poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem iż w obowiązku wniesienia ww.  udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca,  gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

13. Środki finansowe  stanowiące udział własny wnioskodawcy   mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

VII. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I NABORY WNIOSKÓW                                     O DOFINANSOWANIE

1.Dofinansowanie w ramach modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej złożony do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

2. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II są rejestrowane i obsługiwane                      w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego (zwanym dalej SOW).  Nabory wniosków                     o dofinansowanie w ramach ww. modułach są otwierane za pomocą SOW, z użyciem przygotowanych przez PFRON formularzy wniosków o dofinansowanie, które to formularze będą umieszczone także na witrynie PFRON. 

3. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym, tj.

od dnia 01 marca 2020  r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

4. Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II będzie następowało w następujących cyklach:
1) wnioski na I półrocze 2020 w terminie od 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca  2020 r.
2) wnioski na II półrocze w terminie od 02 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r.

 

5. Osoby zainteresowane mogą składać wnioski :

 • bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       w Kędzierzynie-Koźlu, mieszczącego się przy ul. Skarbowej 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle pok. nr 11,
 • pocztą tradycyjną – liczy się data stempla pocztowego (tel.77/4833323, 77/4810282),
 •  elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW : 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

6. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową datę stempla pocztowego. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW, za datę złożenia wniosku uważa się datę przesłania wniosku do instytucji, potwierdzoną w SOW poprzez UPZ (Urzędowe Potwierdzenie Złożenia).  

VIII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

1.Dofinansowanie następuje na : wniosek osoby zainteresowany zawierający  uzasadnienie wskazujące   na związek  udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji  celów programu, złożony  wraz    z niezbędnymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, przesłany pocztą tradycyjną do tut. Centrum lub złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW.

2. Za kompletny wniosek  uważa  się  wniosek zawierający  wszystkie  wymagane dane  wraz      z kompletem wymaganych załączników.

3. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są  informacje aktualne  na dzień  złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych – w tym  przypadku podstawą  podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne  na dzień   uzupełnienia wniosku.

4. Wnioskodawca   może  występować  przez  pełnomocnika   ustanowionego   na  podstawie pełnomocnictwa  poświadczonego   notarialnie,  które   określa zakres  pełnomocnictwa   do dokonania poszczególnych czynności- pełnomocnictwo wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem,  współwłaścicielem,  przedstawicielem   prawnym ( pełnomocnikiem )  lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających  lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie  ze  środków PFRON ani  nie jest i  nie był w żaden inny sposób  powiązany z zarządem tych firm poprzez np. :, związki gospodarcze, rodzinne, osobowe i itp.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora informacje               o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty  wystawione inne niż język polski zobowiązany jest do przedłożenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

7. Wnioskodawca, który ubiega się o ponowne udzielenie pomocy ze środków PFRON na ten sam cel jest zobowiązany wykazać we wniosku istotne przesłanki wskazujące na potrzebę powtórnego/kolejnego dofinansowania do środków PFRON. Do istotnych przesłanek należą np.: okoliczności związane przede wszystkim z aktywnością zawodową i nauką wnioskodawcy/podopiecznego wnioskodawcy. Przesłanki te należy wykazać w odpowiedniej rubryce wniosku ( uzasadnienie wniosku) nie dotyczy Modułu I – Obszar D oraz Modułu II.

8. Rozpatrywanie wniosku będzie następowało w terminie  nie dłuższym niż 30 dni od wymagalnego terminu złożenia wniosku – ( weryfikacja formalna, merytoryczna, wydania opinii przez eksperta, podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bądź odmowie przyznania dofinansowania). W terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania bądź o odmowie przyznania dofinansowania, nastąpi przygotowanie               i obustronne podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania lub wysłanie pisma informującego o decyzji odmownej.

9.W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW:

1)    formularz wniosku o dofinansowanie wraz z zestawem wymaganych przez PFRON danych  i listą załączników, jest określony i dostępny w SOW na witrynie PFRON;

2)    formę i zakres dodatkowych informacji wymaganych przez Realizatora do wniosku, o którym mowa w pkt 1, określa Realizator w sposób przewidziany w SOW;

3)    formularz wniosku w formie przewidzianej w SOW lub w formie zawierającej dodatkowe załączniki wymagane do wniosku przez Realizatora, może być umieszczony także na witrynie Realizatora;

4)    podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej dofinansowania są informacje aktualne na dzień przesłania wniosku do instytucji (przez wnioskodawcę w SOW) z wyjątkiem wniosków wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych - w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku w SOW;

5)    Realizator może zobowiązać wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentu wymaganego do wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji lub załączników, które wnioskodawca musi dołączyć do wniosku przed jego rozpatrzeniem;

6)  wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, wnioskodawca może skanować, powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku;

7)    wniosek i wymagane załączniki do wniosku, składane w postaci elektronicznej za pomocą SOW, podpisane przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz PESEL, są równowżne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym;

8)    potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku, a także inna korespondencja z wnioskodawcą przesyłana jest w sposób przewidziany w SOW, za pośrednictwem którego nastąpiło złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości – na adres poczty elektronicznej wskazany przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie.

 

10. W sprawach nieuregulowanych w programie i przez zarząd PFRON, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone                              w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzaju zadań Powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm. ).

IX. WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

 

1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez Realizatora i PFRON zasobów oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku. Realizator programu weryfikuje wnioski pod względem formalnym                 w terminie 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku, natomiast pod względem merytorycznym w terminie nie późniejszym niż 30 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków w danym obszarze.

2. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora, czy wnioskodawca lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa                     w programie i ubieganie się w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega:

- spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,

- dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,

- zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi       w programie,

- kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku, zgodność wniosku oraz wymaganych załączników,

- wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,

- zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie weryfikacji sprawdzane jest czy wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione.

3. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i mieszczą się limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację poszczególnych obszarów programu. W związku z tym Realizator program będzie stosował punktowy system oceny wniosków oraz wyznaczy minimalny próg punktowy  umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości ostatecznej puli środków PFRON przekazanych Realizatorowi Programu.

4. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.

5. Skalę punktową oceny merytorycznej oraz minimalny próg umożliwiający udzielenie dofinansowania dla wniosków złożonych w ramach modułu I określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2020 z dnia 28.02.2020 r., Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania dofinansowań w ramach Programu „Aktywny Samorząd” w 2020 r. dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

6. W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości, co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

7. Czynności związane z weryfikacją wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularza wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności potwierdzać będą pieczątki, daty         i podpisy właściwych pracowników. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW czynności związane z weryfikacją wniosku, o której mowa powyżej są rejestrowane w sposób przewidziany w SOW. Nie jest również wymagane dla wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW, aby zakończenie i efekt czynności związanych z weryfikacją wniosków potwierdzać w sposób określony powyżej: pieczątkami, datami                    i podpisami właściwych pracowników.

8. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych  w wyniku uchybień ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku , podlega dalszemu rozpatrzeniu.

9. Kwota refundacji kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON będzie wyliczona na podstawie oświadczenia beneficjenta pomocy.

11. Szczegółowe zasady weryfikacji formalnej :

 1. opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana w 2019 roku do wniosku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do dnia 31 grudnia 2020 roku;
 2. zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2019 roku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej wniosku - do dnia 31 grudnia 2020 roku;
 3. wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, ale w okresie wskazanym w rozdziale VII ust. 3 programu, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także, w przypadku:

a)  modułu I Obszar A-C (w zadaniach, które przewidują możliwość refundacji, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) - w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją,

b)  Obszaru D i modułu II - w okresie objętym refundacją kosztów;

 1. wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach kalendarzowych);
 2. odnośnie częstotliwości udzielania pomocy w ramach modułu I:
  1. warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 i pkt 3 programu dotyczy:
 • pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
 • osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
 • tego samego celu pomocy, przez który należy rozumieć przedmiot dofinansowania określony ogólnie w danym zadaniu,
  1. warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 programu dotyczy:
 • pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
 • osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
 • gwarancji, dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

przy czym o pomoc można ubiegać się nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym;

 1. odnośnie podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 programu, dotyczyć może ona także:
  1. okresów obowiązujących w ramach innych zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą;
 2. wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie 1, 3 i 4 zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przez siebie przedmiotu dofinansowania;

8)  opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru C Zadanie 3 i 4 musi dodatkowo zawierać ocenę zgodności proponowanej do dofinansowania protezy (według specyfikacji) z poziomem jakości według programu;

9)  realizator programu na prośbę wnioskodawcy może zwolnić wnioskodawcę z wymogu złożenia we wniosku oświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, przy czym brak tego oświadczenia oznaczać będzie, że wniosek tego wnioskodawcy będzie traktowany jak wniosek, w którym wnioskodawca wykazał dochód najwyższy.

13. Dodatkowe wymagania  w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosku :

 1. ekspertem, o którym mowa w rozdziale X ust. 5 programu nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku;
 2. w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w pkt 1, powinien potwierdzić stan faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy;

 

 

X. DECYZJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA

1. Decyzję o przyznaniu lub bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Realizator. Decyzja będzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz               z data jej podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję. Decyzja                   o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania.

2. Decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizacji każdego wniosku o dofinansowanie nie może przekroczyć:

a) maksymalnej kwoty dofinansowania, określonej przez PFRON dla danego przedmiotu dofinansowania,

b) wysokości określonego przez PFRON udziału środków finansowych PFRON w dofinansowanym zakupie lub

kosztach usługi ( o ile dotyczy),

c) kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę.

4. Kwota dofinansowana przyjmowana jest w pełnych złotych, zaokrąglona na zasadach ogólnych, natomiast rozliczenia dokonuje się bez zaokrągleń.

5. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania.

6. W przypadku przyznania dofinansowania , realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomiędzy Realizatorem                                      i wnioskodawcą.

7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy wnioskodawcą i realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia pomocy, Jednakże jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku następującym po przekazaniu w danym roku przez PFRON limitu środków na realizację programu, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w którym limit środków został przez PFRON przekazany.

8. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez  wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy.

9. W przypadku wniosków składanych w formie elektronicznej w SOW:

1) czynności związane z weryfikacją merytoryczną wniosku i podjęciem decyzji są rejestrowane za pomocą i w sposób przewidziany w SOW;

2) nie jest wymagane, aby decyzja dotyczące rozpatrzenia wniosku była rejestrowana                    w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia, pieczęciami                          i podpisami osób podejmujących decyzję,

3) wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą rejestrowane w SOW, stanowiąc podstawę do zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

 

XI. UMOWA DOFINANSOWANIA I JEJ ROZLICZENIE

1. Szczegółowe warunki  realizacji dofinansowania zostaną określone w indywidualnych umowach zawieranych z beneficjentami pomocy w każdym obszarze realizacji programu.

2. Przekazanie  przyznanych środków finansowych następuje :

- na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie przedstawionej

i  podpisanej przez wnioskodawcę faktury VAT lub innego dowodu księgowego, lub

- na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy do rozliczenia na warunkach określonych      w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia

 przekazanych środków), co dotyczyć może wyłącznie:

a) w przypadku MODUŁU I : Obszar A- Zadanie nr 2, 3,  Obszar B- Zadanie nr 2 i nr 5, Obszar C- Zadanie nr 2 - 4, Obszar D,

b) MODUŁU II.

3. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy wyłącznie do beneficjenta pomocy.

4. W przypadku, gdy beneficjent pomocy przedłoży dokumenty rozliczeniowe wystawione                w języku innym niż język polski, w których walutą rozliczeniową jest waluta inna niż polski złoty (PLN), zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów  na język polski przez tłumacza przysięgłego (PFRON nie refunduje kosztów związanych                                z tłumaczeniem tych dokumentów). Płatność przez Realizatora kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego   z dnia dokonania płatności.

5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu lub wykonania usług przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem przez beneficjenta pomocy umowy                        z Realizatorem, z wyłączeniem przypadków, uwzględniających możliwość refundacji kosztów.

6. Umowa dofinansowania wygasa w przypadku śmierci beneficjenta pomocy oraz wskutek  wypełnienia przez Realizatora i  wnioskodawcę zobowiązań wynikających z umowy.  Umowę zawiera się na czas określony, w przypadku:

1) Modułu I Obszar B Zadania nr : 1 – 4 – na pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania;

2) Moduł I : Obszar A, Obszar C – zadanie nr 1, Zadanie nr 3 i Zadanie nr 5- na trzy lata licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy dofinansowania;

3) Moduł I : Obszar B Zadanie nr 5, Obszar C – Zadanie nr 2 i Zadanie nr 4 – do czasu upływu okresu gwarancji udzielonej na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

4) MODUŁU I : Obszar D i MODUŁU II – do dnia 31 grudnia roku, w którym została zawarta, z koniecznością rozliczenia udzielonego dofinansowania ( nie dotyczy kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia), w terminie wskazanym przez Realizatora.

7. W ramach programu nie mogą być dofinansowane:

- pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

- koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

- opłaty związane z realizacją umowy zawartej z beneficjentem pomocy,

- koszty nieudokumentowane.

8. Przy zawieraniu umów z beneficjentami pomocy, którzy nie mają możliwości złożenia podpisu i dokonują odcisku palca należy :

- sprawdzić, czy złożone dotychczas dokumenty ( wniosek, załączniki, inne) były podpisane za pomocą odcisku palca,

- przy odcisku palca wpisać imię i nazwisko strony umowy.

Osoba niemogąca pisać, lecz mogącą czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej  w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać.

9. Rozliczenie umowy odbywa się na podstawie dostarczonych faktur VAT lub innych dowodów księgowych, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe (dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie podlega rozliczeniu).

10. W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON              w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł,  wymagane jest zabezpieczenie udzielonego dofinansowania w formie określonej (wymaganej) przez realizatora programu

a) zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania, ustanowionym dla właściwego wykonania  umowy przez Wnioskodawcę, jest stanowiący integralną część  umowy weksel własny in blanco wystawiony przez Wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz                  z deklaracją wekslową. 

11. W przypadku umowy dofinansowania zawieranej i rozliczanej w sposób przewidziany w SOW:

1)    datą zawarcia umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez stronę;          

2)    umowa wraz z załącznikami do umowy podpisana przy użyciu danych obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, jest równoważna pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym;

3)    rozliczenie pod względem finansowym i merytorycznym przekazanych środków finansowych PFRON, w tym weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez beneficjenta, odbywa się w sposób określony w SOW;

4)    wymóg opatrzenia faktur VAT lub innych dowodów księgowych klauzulą: „opłacono ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie: … - umowa nr: …” - nie obowiązuje.

 

XII. ZAKRES POJĘĆ, ILEKROĆ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST MOWA O :

1. aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć :

a) zatrudnienie, lub

b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,  lub

c) rejestracja w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca                               w zatrudnieniu,

okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeżeli następują po sobie             w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności;

2. opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej                     z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcie nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego ( przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego  odpisu dyplomu w tłumaczeniu  na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;

3. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczenia kwotę przeznaczoną na wydatki związane z pobieraniem nauki;

4. dysfunkcji narządu ruchu(w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia – orzeczenia    o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;

 

5.dysfunkcji narządu ruchu powodującej problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

 1. osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
 2. zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
 3. korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 4. korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 5. nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania;

6.dysfunkcjach uniemożliwiających samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać
z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń
o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać
pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym
  (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;

7.dysfunkcji narządu słuchu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4 oraz Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu lub wniosek w Obszarze B Zadanie 4 dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku do lat 16 – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db) w uchu lepszym, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

8.dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego (w przypadku Obszaru A Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;

9.dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej
w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

10.dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 1) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 1. gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
 2. osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;

11.dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B Zadanie 3) – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 lub zwężenie pola widzenia
do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę;

12.ekspercie PFRON (w  przypadku   Obszaru C  Zadanie nr 3 i nr 4) –  należy  przez  to

rozumieć specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej  lub  ortopedii          i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego             z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn; wyboru ekspertów PFRON dokonuje PFRON; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była  przedstawicielem  prawnym lub handlowym,  członkiem organów nadzorczych bądź

zarządzających lub  pracownikiem protezowni (zakładu ortopedycznego)  ekspertom  PFRON

przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:

a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,

b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

w programie, oraz o ile dotyczy:

c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV(dla zdolności do pracy wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;

13.ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć lekarza specjalistę z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego lekarza specjalistę w dziedzinie związanej z przedmiotem dofinansowania; funkcję eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleca właściwy terytorialnie Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.; zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może być traktowane przez realizatora jak pozytywna opinia eksperta PFRON w zakresie rokowania uzyskania przez potencjalnego beneficjenta zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

14.ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;

15.gospodarstwie domowym wnioskodawcy– należy przez to rozumieć, w zależności od

stanu faktycznego:

a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi

osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny, lub

b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie

i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,

przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/opiekunów;

16.informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem – należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informacje potwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem ( np. wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej,potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjne, np. w formie oceny itp.); źródłem informacji może być np. indeks, wdruk z USOS potwierdzony przez uczelnie/szkołę, zaświadczenie z uczelni, itp.);

17.karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy  programów, które pod  różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem;

18.kolegium – należy przez to rozumieć kolegium  utworzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

19. kosztach kursu i egzaminów ( w przypadku Obszaru A Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3) – należy przez to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej                     w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające;

20.kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (Obszar B Zadanie 5) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach realizacji programu, w tym koszt zakupu dodatkowych elementów, służących rozbudowie posiadanego sprzętu lub dodatkowego wyposażenia lub oprogramowania (w celu osiągnięcia optymalnych wymogów technicznych lub dokonania koniecznych aktualizacji, niezbędnych do zachowania funkcjonalności sprzętu lub oprogramowania), a także koszt niezbędnych napraw, przeglądów czy konserwacji;

21.kosztach zapewnienia opieki dla osoby zależnej (Obszar D) – należy przez to rozumieć koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, klubie dziecięcym, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole (opłaty potwierdzone dokumentem finansowym wystawionym przez danę placówkę, np. opłata stała za pobyt lub wyżywienie, na Radę Rodziców),
a także koszty sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub nianię;

22.Miejscu zamieszkania– należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów);o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania; miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej;

23.nauce (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy przez to rozumieć naukę w ramach każdej z form edukacji przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), a także w szkole wyższej lub w ramach przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi;

24. nauce w szkole wyższej– należy przez to rozumieć studia pierwszego stopnia, studia

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie                      ( trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie;

25.oprzyrządowaniu elektrycznym do wózka ręcznego (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym) możliwe do zamontowania w standardowym wózku inwalidzkim (ręcznym), gwarantujące maksymalne odciążenie przy jeździe, pchaniu lub hamowaniu wózka, także na nierównych nawierzchniach, zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

26.oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;

27.oprzyrządowaniu samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych;

28. osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która na

skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności             w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony              w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;

29. osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – należy przez to rozumieć:

a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym                                  w rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r., o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1345 z późn. zm.), wobec której ( lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty                          w gospodarstwach domowych ( budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) a także,

b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi                            w gospodarstwie domowym ( np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/ potwierdzone przez właściwą jednostkę ( np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję):

30.osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką w ramach: klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole, a także pod opieką dziennego opiekuna lub niani (w przypadku dzieci w wieku pozwalającym na przyjęcie do żłobka lub przedszkola lub klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);

31.posiadaczu samochodu (w przypadku Obszaru A) (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy); w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.);

32. poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:

a) poziom I - prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi

elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania w ramach

limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,

b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką

dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej,

c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym

wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,

d) poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana

impulsami z zachowanych grup mięśniowych;w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów,

w szczególności z powodu znacznej wagi;

33. poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:

a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta,

b) poziom II - poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta;

proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,

c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach

(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie

zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność

zawodową;

d) poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi;

umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

34. półroczu/semestrze– należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną;

35.prawie jazdy – należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii;

36.profilu Zaufanym – należy przez to rozumieć sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/ użytkownika dostępny na ePUAP;

37.protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej

i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;

38. przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę  w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa                 w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działaności  rolniczej- dochód  ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2018 r. - M. P. 2019, poz. 870), według wzoru; [(2.715 zł x liczba hektarów)/12]/liczb osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

39.przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę                   w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;

40.skuterze o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć czterokołowy lub trzykołowy skuter/pojazd o napędzie elektrycznym, także składany/kompaktowy, pełniący funkcję wózka inwalidzkiego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo do poruszania się; skuter wyposażony jest m.in. w oddzielną, nastawną kolumnę kierownicy;

41.spowolnienie toku studiów/nauki – należy przez to rozumieć  indywidualną organizację studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na podstawie decyzji uczelni/szkoły, umozliwiający wydłużenie okresu trwania studiów/nauki ( np. jeden semestr w ciągu roku akademickiego/szkolnego).  O ile decyzja o spowolnieniu toku studiów nie jest decyzją o powtarzaniu, wnioskodawca może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych.

42.sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 1 i 3) – należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta;

43.sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu (w przypadku Obszaru B Zadanie 4) – należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty
i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty
i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się;

 

44. studia w przyśpieszonym trybie – należy przez to rozumieć  indywidualną organizację studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umozliwiający skrócenie okresu trwania studiów przy czym program studiów w przyśpieszonym trybie               (np. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia  dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów. 

45. szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe                 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.);

46. szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym szkołę doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

47. urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne

tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu

dotyku;

48.wózku ręcznym z oprzyrządowaniem elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki, w tym aktywny, wyposażony w przystawne elementy/osprzęt (napęd elektryczny wraz z wyposażeniem, także dodatkowym), zwiększające mobilność osoby niepełnosprawnej i umożliwiające samodzielne przemieszczanie się;

49.wózku inwalidzkim o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej);

50.wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:

a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnymwszystkie bezsporne zobowiązania, których termin  płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,

b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a – zobowiązania:

- wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

- wynikające z decyzji  ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,

- wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

51. zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony,

jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,

b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy                 o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,

c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r.  poz. 299 z późn. zm.),

d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6

miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),

f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia     i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z późn. zm.);

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w rmach ww. mogą się sumować , jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przyz czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

52.zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

53.zgodzie lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym (w przypadku Obszaru C zadanie 5) – należy przez to rozumieć pozytywną opinię lekarza w zakresie wskazanym w pkt 5 lit. a-e.

 

XIII. ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI NAD WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZEKAZANYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ,  O KTÓRYCH MOWA    W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Realizator i PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danychzawartych w dokumentach, stanowiących podstawę rozliczenia dofinansowania. Kontrola może być prowadzona w całym okresie przechowywania dokumentów, na podstawie których środki PFRON zostały przyznane, przekazane beneficjentom pomocy i rozliczone. 

XIV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych jest Realizator programu oraz PFRON. Administrator zobowiązany jest przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

 

 1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, Realizator  zobowiązany jest również do poinformowania wnioskodawcy, że jego dane osobowe zostaną przekazane do PFRON – PFRON przetwarza dane wnioskodawców w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji programu przez Realizatora oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych.

XV. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZYM DOKUMENTEM

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2020 r., Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” oraz treść programu.

XVI. NINIEJSZE ZASADY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA

                                                                                  Dyrektor PCPR Marzena Nikel

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 84

W poprzednim tygodniu: 127

W tym miesiącu: 162

W poprzednim miesiącu: 559

Wszystkich: 35823