Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Moduł III

Utworzono dnia 06.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że został uruchomiony przez PFRON program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu została wprowadzona możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

            Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielna jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego               w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Dodatkowe informacje dot. programu:

 • Szczegółowych informacji dot. programu można zasięgnąć na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/  
 • Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, o której mowa w art.1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 1 pkt 3 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 r. realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”).
 • W imieniu osób niepełnoletnich (dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia) oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni tych osób (art. 3 ust. 3 Kierunki działań …).
 • Świadczenie w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON (art. 6 ust. 3 pkt 2 Kierunki działań …).
 • Utrata możliwości korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki w placówce to brak możliwości korzystania ze wsparcia świadczonego w placówce w warunkach stacjonarnych (tj. na miejscu, w pomieszczeniach placówki).
 • W sytuacji, gdy domy dziennego pobytu zostały utworzone na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej i mają status dziennych domów pomocy społecznej – podopieczni tych placówek są adresatami wsparcia w ramach Modułu III programu.

 

 

WNIOSKI  O DOFINANSOWANIA SĄ PRZYJMOWANE W TRYBIE CIĄGŁYM !

(nie później niż do 04.09.2020 r.)

 

Wnioski można składać:

 

 • elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl/ ;
 • pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu: Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
 • bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu: Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (urna przed drzwiami).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 04.07.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek
  Utworzono dnia 06.05.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Kierunki działań
  Utworzono dnia 06.05.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 119

W poprzednim tygodniu: 130

W tym miesiącu: 502

W poprzednim miesiącu: 570

Wszystkich: 42043