Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Informacje podstawowe

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej udziela specjalistycznej pomocy


osobom doznającym przemocy domowej, w tym:

 • dzieciom;

 • współmałżonkom;

 • osobom żyjącym w związkach nieformalnych;

 • osobom starszym;

 • osobom niepełnosprawnym;

 • świadkom przemocy, w tym dzieciom.


Bezpłatnie i anonimowo Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi:

 • prawne;

 • pedagogiczne;

 • interwencyjne;

 • doradcze;

 • psychologiczne;

 • terapeutyczne;

 • socjalne;

 • informacyjne.


Formy działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej:
Pomoc interwencyjna:

 • zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie,

 • ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,

 • udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia

 • opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej,

 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.


Pomoc socjalna:

 • zapewnienie całodobowego pobytu w pokojach interwencyjnych na okres do 3 miesięcy (10 miejsc noclegowych)

 • zapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - kuchni, łazienki, pokoju zabaw dla dzieci, pokoju dzienego pobytu, pokoju do nauki,

 • zapewnienie wyżywienia, środków higieny osobistej i środków czystości dla osób mieszkających w ośrodku.


Pomoc terapeutyczno-wspomagająca:

 • indywidualna terapia psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie,

 • prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie,

 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz pomocy socjoterapeutycznej,

 • udzielanie konsultacji wychowawczych,

 • zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, socjalnej i medycznej.


Ośrodek realizuje również:

 • współpracę z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach koalicji stop-przemocy,

 • prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej pracy,

 • szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe pracowników,

 • uczestnictwo w programach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zespół pracowników naszego Ośrodka obejmuje:

 • kierownika Ośrodka,

 • psychologów,

 • pedagogów-terapeutów,

 • prawnika,

 • pracowników socjalnych (pierwszego kontaktu).


Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęta w grudniu 1995r. na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinny wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.

Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku, wolnym od przemocy, obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.

Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.

Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, powodujące fizyczne lub psychiczne cierpienie.

Przemoc fizyczna:

 • naruszanie nietykalności fizycznej.

 • Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującymuszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.


Przemoc psychiczna:

 • naruszenie godności osobistej.

Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt,czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Przemoc pschiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

Przemoc seksualna:

 • naruszenie intymności.

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnych szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, oceninie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.

Przemoc ekonomiczna:

 • naruszanie własności.

Przemoc ekonomiczna wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie:

 • naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwienie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: